Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Giới thiệu về Viện Đào tạo Quốc tế

 11/06/2020  9123

I. Tên gọi
- Tên tiếng Việt: Viện đào tạo quốc tế
- Tên tiếng Anh: Institute of International Education (Viết tắt là IIE)
- Cơ quan quản lý trực tiếp: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
- Trụ sở: Phòng 501, Tầng 5 Nhà điều hành – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
II. Chức năng
Viện Đào tạo quốc tế có các chức năng sau đây:
- Chức năng quản lý, tổ chức đào tạo chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài, chất lượng cao, tiên tiến, liên kết quốc tế và cấp song bằng ở bậc đại học và sau đại học theo đề án và kế hoạch đã được phê duyệt:
+ Xây dựng đề án thực hiện các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài, chất lượng cao, tiên tiến, liên kết quốc tế và cấp song bằng ở bậc đại học và sau đại học
+ Tổ chức đào tạo các chương trình bằng tiếng nước ngoài, chương trình chất lượng cao (khi được Nhà trường giao).
+ Quản lý và tổ chức đào tạo các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài ở bậc đại học và sau đại học, bao gồm các chương trình liên kết đào tạo quốc tế do nước ngoài cấp bằng và các chương trình liên kết đào tạo bán du học (mô hình 2+2, 3+1,…).
+ Nhập khẩu và tổ chức đào tạo, quản lý các chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài ở bậc đại học và sau đại học.
- Chức năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học:
+ Tìm kiếm các nguồn kinh phí nghiên cứu trong nước và quốc tế để tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học;
+ Liên kết với các trường đại học, các tổ chức trong nước và quốc tế để thực hiện các dự án nghiên cứu;
+ Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học cho các doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước.
- Chức năng tổ chức các dịch vụ hỗ trợ sinh viên du học, thực tập nghề tại nước ngoài, và trao đổi sinh viên quốc tế:
+ Tổ chức dịch vụ hỗ trợ sinh viên du học, trao đổi sinh viên tại các trường ở nước ngoài;
+ Tổ chức dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế đến học tập, trao đổi văn hóa tại Viện trong các chương trình trao đổi sinh viên.
+ Tổ chức dịch vụ thực tập nghề tại nước ngoài cho sinh viên và các đối tượng khác.
- Chức năng tổ chức và quản lý các khóa đào tạo ngoại ngữ, khóa đào tạo ngắn hạn có yếu tố nước ngoài:
+ Tổ chức và quản lý các khóa đào tạo ngắn hạn cho sinh viên nước ngoài.
+ Tổ chức và quản lý các khóa đào tạo ngắn hạn về ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn
+ Tổ chức và quản lý các khóa đào tạo chuyên môn ngắn hạn có yếu tố nước ngoài.
III. Nhiệm vụ
Viện Đào tạo quốc tế có các nhiệm vụ sau đây:
- Khai thác có hiệu quả và phát triển các chương trình, dự án hợp tác đào tạo với các trường đại học và các tổ chức giáo dục nước ngoài;
- Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo của trường theo chuẩn quốc tế ở 3 bậc học Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ để nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời thu hút các sinh viên nước ngoài đến học tại Việt Nam;
- Phát triển có chọn lọc các chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình liên kết đào tạo quốc tế nhằm góp phần hình thành các chuyên ngành đào tạo mới, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường;
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt liên quan đến các đối tác nước ngoài;
- Quan hệ chặt chẽ và phối hợp với các đơn vị thuộc Trường trong việc tổ chức các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện;
- Hỗ trợ các đơn vị trong Trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền và quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy định của Trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao và các nhiệm vụ khác phát sinh.
IV. Cơ cấu tổ chức

1

TS. Bùi Thị Minh Hằng

Viện trưởng

0963727700

hangbui.tn@gmail.com

2

TS. Nguyễn Thành Vũ

Phó Viện trưởng

0911568898

ntvu.jlu@gmail.com

3

TS. Vũ Thị Mai Anh

Chuyên viên

0985610987

vuthimaianh@tueba.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên

0976359439

phuongphuong89tn@gmail.com

5

ThS. Tạ Thị Huyền Trang

Chuyên viên

0973868275

tatrang17290@gmail.com

6

ThS. Phan Thanh Tố

Chuyên viên

0974529567

pthanhto@gmail.com


BÀI VIẾT LIÊN QUAN