Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Thông báo Chương trình tập huấn Kỹ năng mềm cho sinh viên K14, K15 và K16 CLCC

 30/11/2020  668

Nhấn để tải thông báo

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:….../TB-ĐHKT&QTKD-VĐTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày       tháng      năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tổ chức tập huấn “Kỹ năng mềm” cho sinh viên Khóa 14, khóa 15, khóa 16

chương trình chất lượng cao

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch tổ chức tập huấn “Kỹ năng mềm” cho sinh viên Khóa 14, khóa 15, khóa 16 chương trình chất lượng cao, cụ thể như sau:

  • Mục đích chương trình:
  • Giúp sinh viên hiểu rõ về việc chọn nghề khởi nghiệp, hiểu được tầm quan trọng của việc chọn đúng nghề, định hướng và tư duy rõ ràng trong công việc và xác định đúng hướng đi trong tương lai;
  • Giúp cho sinh viên hiểu rõ về các kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp;
  • Giúp sinh viên biết được cần viết CV (Curriculum Vitae) như thế nào và chuẩn bị những gì khi đi phỏng vấn.
  • Thời gian: Ngày 03/12/2020 (Sáng & Chiều).
  • Địa điểm: Phòng 101 - Giảng đường GK1 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD.
  • Đối tượng tham dự: Toàn thể sinh viên khóa 14, khóa 15, khóa 16 - chương trình chất lượng cao.

Viện Đào tạo Quốc tế yêu cầu toàn thể sinh viên thuộc đối tượng trên tham gia đầy đủ, đúng giờ để chương trình đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Sinh viên K14, K15, K16 CLC

- Lưu VT, VĐTQT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

TS. Bùi Thị Minh Hằng

 

 

 

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN