Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Thông báo lịch bảo vệ LATS của NCS chương trình LKQT với ĐH Central Philippines

 08/12/2020  802

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                            Số:         /TB-ĐHKT&QTKD-VĐTQT                                           Thái Nguyên, ngày      tháng    năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo Khóa I chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị công liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Central Philippine;

Căn cứ vào Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ ký ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Đại học Central Philippine;

Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án Tiến sĩ cho 03 NCS thuộc chương trình đào tạo Tiến sĩ liên kết với Đại học Central Philippine như sau:

  1. NCS Hoàng Văn Đức

          Tên đề tài luận án: “Factors Influencing Job Satisfaction and Work Motivation Among High School Teachers in Hai Phong City”

          Chuyên ngành: Quản trị công

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

          Thời gian: 8 giờ, ngày 21 tháng 12 năm 2020

          Địa điểm: Phòng họp A, Tầng 2, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

  1. NCS Đoàn Mạnh Hồng

          Tên đề tài luận án: “Factors Influencing on Student’s Satisfaction of Student Supporting Services at Thai Nguyen University”

          Chuyên ngành: Quản trị Công

          Cán bộ hướng dẫn khoa học:

            CBHD 1: PGS.TS. Hoàng Thị Thu - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

            CBHD 2: TS. Mary O’ PenetranteĐại học Central Philippines

          Thời gian: 08 giờ, ngày 22 tháng 12 năm 2020

          Địa điểm: Phòng họp A, Tầng 2, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

  1. NCS Hoàng Thái Sơn

          Tên đề tài luận án: “Promoting the Quality of Education and Training at Thai Nguyen University”

          Chuyên ngành: Quản trị Công

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Anh Tài - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh.

          Thời gian: 8 giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2020

          Địa điểm: Phòng họp A, Tầng 2, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Đại học Thái Nguyên;

- Ban giám hiệu (để b/c);

- 03 NCS khóa I;

- Thành viên Hội đồng đánh giá luận án;

- Lưu VT, VĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký và đóng dấu)

PGS.TS. Trần Quang Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN