Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Thông báo thời gian bảo vệ Luận án Tiến sĩ NCS Mai Thị Phượng

 21/09/2021  680

Xem chi tiết trong file đính kèm

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Số:  852  /TB-ĐHKT&QTKD-VĐTQT                                     Thái Nguyên, ngày  7 tháng 9  năm 2021

THÔNG BÁO

V/v tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo Khóa II chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Central Philippine;

Căn cứ vào Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cho NCS Mai Thị Phượng ký ngày 12 tháng 08 năm 2021 của Giám đốc Đại học Central Philippine;

Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án Tiến sĩ Khoá 2 đợt 1 cho NCS Mai Thị Phượng thuộc chương trình đào tạo Tiến sĩ liên kết với Đại học Central Philippine như sau:

Họ và tên NCS: Mai Thị Phượng

Lớp: K2 DBM

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Tên đề tài luận án: Corporate social responsibility (CSR) of livestock enterprises in Hung Yen province

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Anh Tài, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Thời gian: 8 giờ, ngày 23 tháng 09 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp A, Tầng 2, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Đại học Thái Nguyên;

- Ban giám hiệu (để b/c);

- NCS Mai Thị Phượng;

- Thành viên Hội đồng đánh giá luận án;

- Lưu VT, VĐTQT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

PGS.TS. Trần Quang Huy

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN